Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Lojalnościowej

I.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY LOJALNOŚCIOWEJ
Wystawcą i właścicielem karty lojalnościowej jest:
* Hotel Sport, ul. Sportowa 14, 75-503 Koszalin
II. UŻYTKOWNIK KARTY LOJALNOŚCIOWEJ.
Użytkownikiem karty lojalnościowej może być osoba, która:
* jest pełnoletnia,
* posiada status studenta,
* otrzymała kartę lojalnościową od wyżej wymienionej firmy,
* akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
* wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
III. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY LOJALNOŚCIOWEJ
1.Posiadacz karty lojalnościowej ma prawo do uzyskania darmowej kawy, prowiantu oraz noclegu.
2. Posiadacz karty lojalnościowej jest uprawniony do uzyskania pieczątek po każdorazowym pobycie w Hotelu Sport.
3. Kartę rabatową należy okazać każdorazowo przed rozpoczęciem zakupu.
4. Karta rabatowa jest kartą imienną.
5. Użytkownik karty nie może jej użyczać innym osobom.
6. Karta lojalnościowa nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
7. Karta lojalnościowa jest wydawana nieodpłatnie.
V.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY LOJALNOŚCIOWEJ
1.Karta lojalnościowa wydawana jest terminowo.
2.Wystawca karty lojalnościowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej:
- www.hotelsport.pl,
2. Regulamin znajdujący się na stronach internetowych jest Regulaminem obowiązującym.
3. Wystawcy kart lojalnościowych zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty lojalnościowej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie kolejnej karty lojalnościowej.